Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný Kontrolór

Hlavný kontrolór

Miroslava Prochocká


 

 

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon. Ďalšie povinnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže  ustanoviť obec uznesením.

Úlohy hlavného kontrolóra:

  1. vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení §18d,
  2. predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
  3. spracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
  4. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
  5. predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
  6. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkymi pridelenými obci zo štátneho rozpočtu, alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
  7. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
  8. je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
  9. plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

 

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj iných dokumentov v rozsahu kontrolenej činnosti podľa §18d.

Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom, alebo starostovi.


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka